Timings

Gita Distribution Score Board :- Total (30 Nov):-2045


15 November PDC Devotees 51
Sankirtan Party 9
16 November PDC Devotees 60
Sankirtan Party 46
17 November PDC Devotees 41
Sankirtan Party 10
18 November PDC Devotees 84
Sankirtan Party 10
Vamsidhar Das 130
Jagat Bandhu Das 32
Gopinath Pran Das 10
19 November PDC Devotees 71
Sankirtan Party 7
Sanatan Das 25
Bhakti Parayan Das 30
Gopinath Pran Das 18
Bharat Ram Das 209
20 November PDC 32
Sankirtan Party 7
Mukund Madhav Das 1
21 November PDC Devotees 72
Sankirtan Party 9
Arvind Nitai Das 32
Mukund Madhav Das 3
22 November PDC Devotees 82
Sankirtan Party 3
Arvind Nitai Das 2
23 November PDC Devotees 89
Sankirtan Party 5
Bajrangi Das 128
24 November PDC Devotees 62
Sankirtan Party 16
Mukund Madhav 1
25 November PDC Devotees 58
Sankirtan Party 7
Bhakti Parayan Das 28
Arvind Nitai Das 64
Sanatan Das 25
27 November PDC Devotees 43
Bajrangi Das 4
Bhakti Parayan Das 25
Jagat Bandhu Das 30
Sanatan Das 25
28 November PDC Devotees 43
Sanatan Das 25
Jagat Bandhu Das 30
Bajrangi Das 4
Bhakti Parayan Das 25
29 November PDC Devotees 34
Sanatan Das 25
Jagat Bandhu Das 128
Bajrangi Das 2
Bhakti Parayan Das 62
Vanshidhar Das 25
Deep Mayank Das 01
30 November PDC Devotees 28
Sanatan Das 85
Mathura Dheesh Das 32
Radha Kund Das 100
Bharat Ram 108
01 December Bhakti Parayan Das 20
Sanatan Das 72
Mukund Madhav Das 37
Bajrangi Das 38
Vanshidhar Das 67
05 December PDC 51
Sanatan Das 80
IYF 160
Bhakti Parayan Das 25
06 December PDC 45
Stall 51
Bajrangi Das 17
Mukund Madhav Das 25
08 December PDC 45
Bharat Ram Das 300
Mukund Madhav Das 89
09 December PDC 72
Bajrangi Das 4
Bharat Ram Das 81
12 December PDC 70
Bajrangi Das 41
Vanshidhar Das 520
Mukund Madhav Das 14
13 December PDC 62
BGTS 20
IYF 78
Bharat Ram Das 300
Book My Kirtan 278
Radha Kund Das 67
15 December PDC 52
Radha Kund Das 108
16 December PDC 62
Bharat Ram Das 105
19 December PDC 48
Bharat Ram Das 104
Bajrangi Das 51
Bhishmdev Das 104
Mukund Madhav Das 14

Gita Tuladaan


Anand Prada Mataji 201
Sita Thakurani Mata ji 115
Advait Acharaya Prabhu 141
Mukund Madhav Prabhu 117
Bhavaacharya Prabhu 115
Amartam Prabhu 121
Abhay Narshing Prabhu 151
MahaMuni Prabhu 140
Kavi Chandra Prabhu 140