Name Contact
HG Vamshidhar Das(President) +91-987154409
HG Vedant Chaitanya Das(co-President) +91-9582441745
HG Shyam Gopal Das(IYF-President) +91-9717484081
HG Arvind Nitai Das(Auditorium, Samskar Hall) +91-9205129361